Zorg

Rode draad in mijn werk is dat mijn hart ligt bij de zorg. Dat begon al in mijn eerste vakantiebaan als hulp in het verzorgingshuis. Ondersteuning en zorg bieden aan ouderen, mét respect voor ieders eigenheid – want ik vond vooral intrigerend hoe verschillend de mensen waren achter al de identieke deuren op de lange gang. Die passie voor de zorg heb ik professioneel voortgezet:

  • Als verpleegkundige in de directe zorgrelatie (PAAZ – psychiatrische afdeling in algemeen ziekenhuis). Maar ook als mantelzorger en vrijwilliger, waarin ik de waarde van de zorg voor zowel de ander als mijzelf ervaar, alsook de dilemma’s die er spelen (bijv.: mijn verstandelijk gehandicapte zusje houdt van lang in bad zitten, maar de zorgmedewerkers hebben geen tijd om zo lang bij haar te blijven, geef ik als mentor toestemming dat zij baddert zonder continu toezicht?)
  • Als jurist, om bij te dragen aan goede wettelijke kaders voor de zorg én deze te vertalen naar de praktijk (bijv. als onafhankelijk voorzitter van het Platform medicatieveiligheid care en als projectleider namens het Platform van het door ZonMw gesubsidieerde project ‘Veilige principes verder in praktijk’; en op het gebied van klachtrecht – als opsteller van klachtenreglementen en als lid / plv. voorzitter van de Centrale Klachtencommissie Cliënten van ‘s Heerenloo).
  • Als manager en wnd. bestuurder, om mede zorg te dragen voor voorwaarden, beleid en strategie voor goede zorg (als manager bij ActiZ en haar voorgangers en als wnd. bestuurder bij Perspekt, kwaliteitsinstituut in de zorg).
  • Als zelfstandig consultant, om organisaties in de langdurige zorg te begeleiden en adviseren gericht op goede zorg (bijv. ontwikkelaar van de Leidraad Veilige zorgrelatie samen met Marie-Josée Smits; als procesbegeleider proeftuinen geriatrische revalidatiezorg).
  • Als kwalitatief onderzoeker, in mijn promotieonderzoek naar samenwerking vanuit moreel perspectief aan de Universiteit voor Humanistiek (promotores Harry Kunneman en Peter Derkx).
    Proefschrift: Goed samenwerken in moreel ecologisch perspectief - een bijdrage aan normatieve professionalisering in de ouderenzorg. 2018, Eburon, Delft. ISBN: 9789463012119
    https://eburon.nl/product/goed-samenwerken-in-moreel-ecologisch-perspectief/

 Samenwerking 

Een tweede rode draad is samenwerking. Samenwerking is de kern van de zorg. Dat begint al in de zorgrelatie, bij samenwerking tussen zorgvrager, mantelzorger en zorgverlener. En werkt door in samenwerking tussen professionals en tussen organisaties om goede zorg mogelijk te maken. Samenwerking draagt – als het goed is - ook bij aan voortdurende verbetering in de zorg én aan plezier en voldoening van alle betrokkenen. Begeleiden van samenwerkingsprocessen, om samen tot meerwaarde en vernieuwing te komen, is een belangrijk onderdeel van mijn werk. Bijv. samenwerking op het gebied van zorg, welzijn, wonen. Of samenwerking om te komen tot een goed sluitende medicatieketen. 

Onafhankelijke rol als zelfstandig consultant

In mijn rol als zelfstandig consultant kan ik mijn kennis, kunde, ervaring én enthousiasme combineren. Vanuit de onafhankelijke rol ben ik daarbij gericht op het maken of versterken van verbindingen tussen mensen en tussen organisaties – ten behoeve van goed leven, goede zorg, en goed (samen)werken.