Hier vindt u informatie over een aantal van mijn (lopende of afgeronde) projecten.

Projectleider samenwerking i.h.k.v. IBS-Wzd voor VG-sector en GGZ crisisdiensten, zorgkantoorregio Utrecht en Gooi & Vechtstreek 2021

In opdracht van VGU en zorgkantoor regio Utrecht komen tot samenwerkingsafspraken tussen VG-instellingen en GGZ-crisisdiensten m.b.t. IBS-beoordeling en aanpalende vraagstukken (consultatie, IBS-bedden).

 

Projectleider samenwerking i.h.k.v. IBS-Wzd V&V - GGZ zorgkantoorregio Utrecht okt- 2020- april 2021

In opdracht van IVVU en zorgkantoor regio Utrecht komen tot samenwerkingsafspraken tussen verpleeghuizen en GGZ-crisisdiensten m.b.t. IBS-beoordeling en aanpalende vraagstukken (consultatie, IBS-bedden). 

 

Leergangbegeleider Leergang 'Waardenwerk in praktijk', in samenwerking met Harry Kunneman, em. hoogleraar UvH, 2021

Mede-ontwikkelen, organiseren en begeleiden van zesdaagse leergang over 'werk dat deugt en deugt doet', vanuit Stichting Waardenwerk www.waardenwerk.nl 

 

Onafhankelijk voorzitter calamiteitenonderzoek, diverse zorgorganisaties 2016 - 

Het vervullen van de rol van onafhankelijk voorzitter (en secretaris) om in opdracht van een zorgorganisatie te onderzoeken wat er is gebeurd bij een calamiteit en vooral: wat kan daarvan worden geleerd?
Opdrachten van diverse organisaties in het land. In samenwerkingsverband Minerva (www.voorzitter calamiteitenonderzoek.nl). 


Lezingen, workshops over uiteenlopende thema's: medicatieveiligheid, veilige zorgrelatie, samenwerking met mantelzorgers 2012 - 

Expert / dossierhouder medicatieveiligheid (ActiZ) 2011 -

Veiligheid is een breed thema voor ActiZ. Voor het dossier medicatieveiligheid heeft ActiZ mij ingeschakeld als expert. In dit kader heb ik een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de ‘Veilige principes in de medicatieketen VVT’. En beantwoord ik vragen van ActiZ-leden over medicatieveiligheid en de toepassing van de Veilige principes.   

 

Onafhankelijk voorzitter Platform Medicatieveiligheid care (ActiZ, KNMP) 2011 -

Het Platform Medicatieveiligheid werkt – zoals de naam al zegt – aan medicatieveiligheid in de care. In het Platform participeren ActiZ, KNMP, NVZA, Verenso, LOC, BTN, LHV, NHG, NPCF, NVAVG, VGN en V&VN. Via ActiZ en KNMP vervul ik, op verzoek van alle deelnemers, de rol van onafhankelijk voorzitter van het Platform. Een belangrijk product van het Platform zijn de ‘Veilige principes in de medicatieketen VVT’. Hierover voert het Platform ook overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Aanleiding voor de ‘Veilige principes’ was een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg eind 2010 over medicatieonveiligheid in de care. De branche-, beroeps- en cliënten-organisaties hebben toen de handen ineen geslagen, omdat veiligheid alleen in de medicatieketen, met alle betrokkenen samen, kan worden gerealiseerd. Het Platform heeft in de 'Veilige principes in de medicatieketen VVT' beschreven wat ieders taak en verantwoordelijkheid is bij de medicatiezorg, en wat in principe veilig is. De Veilige principes zijn bedoeld om samen afspraken te maken over een veilig medicatieproces en wat dat vraagt van wie.

Er is bewust gekozen voor de term ‘principes’. Een principe geeft het uitgangspunt weer – wat is in principe veilig. Er is niet bedoeld alles ‘dicht’ te regelen. Dat kan ook niet, want altijd zal in de specifieke situatie moeten worden beoordeeld: wat is in deze situatie veilig handelen? Het gaat om bewust zijn van de risico’s in het werken met medicatie, en adequaat omgaan met de risico’s: risico’s moeten zoveel mogelijk worden voorkomen, ingeperkt, of acceptabel gemaakt. Ook geldt dat veiligheid een ‘must’ is, maar niet ten koste van alles. Dit vergt het gesprek met elkaar én vergt dat ieder in de medicatieketen de verantwoordelijkheden die bij de eigen rol horen, oppakt. In de Veilige principes zijn die taken en verantwoordelijkheden per betrokkene beschreven (cliënt, arts, apotheker, zorgmedewerker, bestuur/management zorgorganisatie).

Meer info: Veilige Principes

 

‘Veilige principes verder in praktijk’ (ActiZ, Platform Medicatieveiligheid) 2015 - 2016

Het Platform Medicatieveiligheid care heeft op basis van reacties uit het veld, geconstateerd dat de Veilige principes een belangrijk hulpmiddel blijken bij het verbeteren van medicatieveiligheid, maar dat er een aantal specifieke knelpunten zijn. Daarom heb ik als voorzitter van het Platform het initiatief genomen om met het Platform een projectvoorstel 'Veilige principes verder in praktijk' in te dienen, voor een subsidie van het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen. Het Platform, met ActiZ als hoofdaanvrager, heeft in 2015 deze subsidie toegekend gekregen van ZonMw. Voor dit project ben ik de projectleider. In dit project gaan we met een aantal regionale ketenprojecten (met cliënten, artsen, apothekers, zorgorganisaties) verder werken aan medicatieveiligheid op basis van de 'Veilige principes in de medicatieketen verpleging, verzorging, thuiszorg'. Deze Veilige principes zijn in 2012 gepubliceerd door ActiZ, KNMP, NVZA, Verenso, BTN, LHV, LOC, NHG, NPCF en V&VN.

 

De ketenprojecten gaan, in samenspraak met het Platform, werkwijzen ontwikkelen voor een aantal specifieke knelpunten, te weten:

  • de rol en verantwoordelijkheid van de cliënt/mantelzorger in het medicatieproces;
  • tussentijds wijzigen van medicatie in een geïndividualiseerd geneesmiddelendistributiesysteem;
  • medicatieveiligheid in avond, nacht en weekend;
  • overdracht van medicatiegegevens;
  • dubbele controle.

De ervaringen en oplossingen worden in de 2e helft van het project (medio 2016) breed gecommuniceerd.

Link naar samenvatting projectbeschrijving

 

Leidraad Veilige zorgrelatie (VWS) 2013 - 2016

In opdracht van het ministerie van VWS heb ik, samen met Marie-Josée Smits (bureau ZorgEssentie), de ‘Leidraad Veilige zorgrelatie' ontwikkeld. De Leidraad gaat over het voorkómen van en omgaan met mishandeling of grensoverschrijdend gedrag, gepleegd door beroepskrachten en vrijwilligers in een zorgrelatie jegens een cliënt. De Leidraad is op 1 oktober 2014 namens de staatssecretaris van VWS aangeboden aan het veld. De Leidraad biedt handvatten en hulpmiddelen voor bestuurders, professionals en vrijwilligers van zorgorganisaties in de langdurende zorg. De Leidraad gaat in op bewustwording van, preventie en interventie bij grensoverschrijdend gedrag en mishandeling door zorgmedewerkers. In de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorgsector (Wkkgz) die per 1 januari 2016 in werking is getreden, is geweld door zorgmedewerkers in de zorgrelatie expliciet genoemd. Geweld in de zorgrelatie moet door de zorgaanbieder worden gemeld bij de Inspectie voor Gezondheidszorg. En de zorgaanbieder moet een procedure hebben voor het omgaan met geweld door zorgmedewerkers in de zorgrelatie.

 

Dat er sprake is van mishandeling / grensoverschrijdend gedrag door zorgmedewerkers in geval van financieel misbruik of lichamelijke mishandeling is op zich wel duidelijk. De vraag is wel: hoe signaleer je het en wat doe je dan?
En wat te denken van minder duidelijke situaties: bijvoorbeeld de zorgmedewerker reageert niet op een bel “omdat mevrouw altijd belt”; een dementerende cliënt die om aandacht vraagt, wordt  (structureel) genegeerd; een cliënt met een autistische stoornis wordt angstig en begint te schreeuwen, cliënt wordt buiten in de tuin neergezet, maar schreeuwt dan nog harder. Daarover is het gesprek met elkaar van belang: is / wanneer is er sprake van grensoverschrijdend gedrag of mishandeling? En wat doe je vervolgens?

Het ontwikkelen van de Leidraad is een van de punten uit het ‘Actieplan ouderen in veilige handen’ van VWS. Het is erop gericht om geweld in de zorgrelatie door zorgmedewerkers jegens de cliënt in de zorgrelatie, te voorkómen; en – als het onverhoopt toch vóórkomt, te weten wat te doen. Geweld in de zorgrelatie door zorgmedewerkers valt niet  onder de Meldcode huiselijk geweld,  omdat geweld door zorgmedewerkers jegens cliënten van een andere orde is:

  • cliënten moeten zich veilig weten in een zorgrelatie en de zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het bieden van een veilige zorgrelatie.
  • de zorgaanbieder is, als werkgever, verantwoordelijk voor het handelen van de zorgmedewerker.

 

Link naar de site van de Leidraad Veilige zorgrelatie

 

Lid en plv. voorzitter Centrale Klachtencommissie Cliënten ’s Heerenloo Zorggroep 2015 -

’s Heerenloo Zorggroep  is een landelijk werkende organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Als cliënten klachten hebben kunnen zij deze via de informele route (via de lijn) of via de formele route indienen. De Centrale Klachtencommissie Cliënten is de eigen formele klachteninstantie van ’s Heerenloo. Leden van de Klachtencommissie werken niet bij of voor ’s Heerenloo. Ik ben lid resp. plaatsvervangend voorzitter van de Klachtencommissie. Ook deze rol zie ik als een manier om bij te dragen aan goede zorg en goed (samen)werken.

 

Wnd. directeur-bestuurder Perspekt, kwaliteits- en keurmerkinstituut in de zorg 2013 - 2014

In verband met ziekte en het helaas veel te vroege overlijden van Ike Westland, oprichter en directeur-bestuurder van Stichting Perspekt, was ik op haar verzoek en in opdracht van de Raad van Toezicht waarnemend directeur-bestuurder van juli 2013 tot juni 2014. Aanvankelijk nog met grote betrokkenheid van Ike, later samen met de medewerkers van het bureau en de RvT, hebben we Perspekt in de lijn van Ike voortgezet en is een nieuwe directeur-bestuurder aangezocht. Per 1 juni 2014 is Nicolien van den Berg benoemd als directeur-bestuurder.

 

Ook voordien was ik al betrokken bij Perspekt, o.a. bij de ontwikkeling van PREZO, het kwaliteitssysteem voor de sector verpleging, verzorging en thuiszorg dat uitgaat van prestaties voor de cliënt.

 

Procesbegeleider Proeftuinen Geriatrische revalidatiezorg  (VWS) 2010 - 2012

In opdracht van VWS resp. de landelijke Stuurgroep Proeftuinen was ik samen met Hannie Fonk (bureau Zorgpuls) procesbegeleider van de Proeftuinen geriatrische revalidatie. In deze 16 proeftuinen, verspreid over het land, is een innovatief aanbod in de keten van geriatrische revalidatiezorg gerealiseerd voor een doelgroep die wordt gekenmerkt door kwetsbaarheid en multimorbiditeit: veelal oudere mensen met meerdere aandoeningen die revalidatie nodig hebben na een ziekenhuisopname, om weer zo goed mogelijk te kunnen functioneren.

 

Manager a.i. ActiZ, branche-organisatie voor verpleging, verzorging en thuiszorg 2007 - 2009

In verband met vacatures heb ik achtereenvolgens de rol van interim-manager vervuld bij

  • team Cliënt, Kwaliteit en innovatie (nov. 2007 – sept. 2008)
  • team Branchebelang & Ondernemerschap (okt. 2008 – maart 2009)
  • team Jeugd (mei – dec. 2009).

 

Woonservice / wonen, welzijn, zorg (diverse gemeenten)

In opdracht van diverse gemeenten (Breukelen; Wierden; Rijssen-Holten; Hellendoorn; Twenterand; Lelystad) heb ik samen met betrokken partijen als bewoners, zorgorganisaties, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, gewerkt aan het ontwikkelen van een visie, en het opstellen en uitvoeren van een meerjarenprogramma voor een ‘woonservicegebied’ ofwel een meer afgestemd aanbod van wonen, welzijn en zorg.

Veel gemeenten krijgen te maken met een groeiend aantal ouderen. Maar de vraag verandert niet alleen kwantitatief, ook verandert de inhoud van de vraag: mensen willen over het algemeen langer zelfstandig wonen, maar dan wel in geschikte woningen en met de nodige ondersteuning van welzijn, diensten en zorg, waarbij men wil kunnen kiezen uit een gevarieerd aanbod. En als zelfstandig wonen niet meer gaat, moet er een passend aanbod zijn voor zwaardere, intramurale zorg, al dan niet in de vorm van kleinschalig wonen. Dit vergt een gezamenlijke visie en afspraken over welke acties dat van wie en wanneer vergt met welke voorwaarden. In diverse gemeenten heb ik dit traject begeleid.